• Regulamin


 1. Zakres regulaminu

 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Varident Sp. z o.o., ul Borowskiego 2, 03-475 Warszawa (zwaną poniżej Sklep)

i jej Klientami w sklepie internetowym www.sklepvarident.pl.

 

 1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.varident.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 

 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

 

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu


 1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

 1. Aby korzystać ze Sklepu konieczna jest rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.sklepvarident.pl .
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem do korzystania ze Sklepu.
 4. Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane lub zrezygnować z posiadania konta.

 

II.I. 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1 Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świdczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym w punkcie 2.1.1.2 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy. 
2.1.1.2 Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
2.1.1.3 Przekazanie danych osobowyh jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie możliwa do zrealizowania umowa sprzedaży.
2.1.1.4 Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz pozostałe informacje, których podanie jest obowiązkiem Usługodawcy, w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w załączonej Polityce Prywatności.
2.1.1.5 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: varident@varident.pl lub też pisemnie na adres: Borowskiego 2, 03-475 Warszawa.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: varident@varident.pl lub też pisemnie na adres: Borowskiego 2, 03-475 Warszawa.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: Borowskiego 2, 03-475 Warszawa.
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: varident@varident.pl

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień, zmiany w zamówieniach

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep Varident Sp. z o.o. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (koszyka zamówień), telefonicznie, e-mailem.
 2. Zamówienia za pośrednictwem koszyka zamówień lub e-mailem można składać 24 h na dobę, za pośrednictwem telefonu w godzinach od 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży

            zamawianych towarów ze Sklepem.

 1. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Varident Sp. z o. o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości

e-mail, o której mowa powyżej.

 1. W sprawach dotyczących zamówienia Sklep kontaktuje się z Klientem telefonicznie na wskazany przy składaniu zamówienia numer telefonu lub za pośrednictwem poczty

            internetowej na adres e- mail podany przy składaniu zamówienia.

 1. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  ) wyboru zamawianych towarów,
  b.)  wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  c.) wyboru sposobu płatności.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

 

Zmiany w zamówieniach.

 

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez pocztę elektroniczną, adres email: info@sklepvarident.pl, lub telefonicznie pod numerem: +48603991433.

Zgłaszane zmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez pocztę elektroniczną, email: info@sklepvarident.pl.

 

III. Ceny, dostawa na terenie Polski, dostawa za granicę, odbiór przesyłki od operatora

Ceny

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 

 • podawane są w złotych polskich,
 • podane są zarówno ceny netto i brutto,
 • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 • cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Wyjątek stanowią kody rabatowe - w ich przypadku promocje podlegają łączeniu

 

Dostawa

 

 

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 10 dni dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia, jeśli w ofercie nie jest podane inaczej
 3. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem - w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności.

 

 1. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru w terminie, Klient jest niezwłocznie o tym fakcie informowany.

 

 1. Czas dostawy uzależniony jest od trasy kuriera.
 2. W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Sklep zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.
 3. W przypadku, gdy Sklep nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, Sklep może wypowiedzieć umowę. Wówczas Sklep powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Sklep  zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

 

 

 

 

Dostawa na terytorium RP

 

 1. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone według wyboru Klienta:
  a.) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta,
  b. ) do Punktu Odbioru,

  Dostawa poza terytorium RP
 2. Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu.

W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

 1. W przypadku zamówień zagranicznych Klient ponosi również koszty opłat celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku wysyłki towaru za granicę należy się skontaktować ze sklepem telefonicznie +48 603991433 lub mailowo sklep@varident.pl w celu ustalenia kosztów dostawy i formy wysyłki
 3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską,
 4. Sklep ma prawo odmówić realizacji Zamówienia, a Kupujący zrzeka się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, jeśli realizacja złożonego zamówienia poza teren Polski mogłaby naruszać prawo Rzeczpospolitej Polskiej, prawo Unii Europejskiej lub inne przepisy międzynarodowe obowiązujące z uwagi na właściwość miejscową Sklepu.

 

Odbiór przesyłki od operatora

 

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody.

Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Sklep ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

 

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sklep  przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna ze Sklepem . Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania.

 

 1. Metody płatności.

 

 1. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupiony towar:

 

a.) przelewem na numer konta bankowego Raiffeisen Polbank:

b.) poprzez system płatności akceptowany przez Sklep

c.) gotówką za pobraniem u kuriera

 

 1. Od momentu złożenia zamówienia oczekujemy na płatność w terminie 3 dni roboczych.
 2. W przypadku nieuregulowania zapłaty za zamówienie, zostanie ono automatycznie anulowane.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 4. Na produkty nie ujęte w tabelach prosimy o złożenie zapytań ofertowych.

 

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

W przypadku wybranych artykułów Sklep wyłącza możliwość płatności gotówką lub za pobraniem

 

 1. Zastrzeżenie własności

 

 1. Towar pozostaje własnością Sklepu, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu jest niedopuszczalne.

 

 

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową.

 

 1. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje.

 

 • Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep telefonicznie lub w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej telefon: +48 603991433,info@sklepvarident.pl)
 • Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sklep, standardowa usługa kurierska).

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

 1. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

 1. Zwracany towar prosimy odesłać na adres Sklepu wraz z otrzymaną fakturą. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy - nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 2. Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

 

Varident Sp. z o.o.

 1. Borowskiego 2

03-475 Warszawa

 

 1. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
 2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą zakupową, paragonem lub innym dowodem zakupu, z którego jednoznacznie wynika, że nabyto towar w Varident Sp. z o.o. oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. Zwrot pieniędzy nąstąpi w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem ( patrz punkt Zwrot pieniędzy). Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami zwrotu płatności.

 

 1. Klient poniesie koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

 

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

podlegających rejestracji według Ustawy o broni i amunicji.

 

 

 

 1. Gwarancja i odpowiedzialność

 

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

 

 

 

VII. Reklamacje i zwroty

 

Reklamacje


Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
Jeśli zakupiony towar ma wady (zachodzi niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową) lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać go z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz lit. c). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sklep może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego produktu dokonano w Sklepie.

W ramach reklamacji Klient może:

 • zażądać obniżenia ceny
 • odstąpić od umowy
 • zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
 • zażądać usunięcia wady.

W przypadku pierwszej reklamacji możemy nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na pełnowartościowy.
Jeśli wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sklep zwraca pieniądze.
W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego towaru przez Klienta do Sklepu ponosi Sklep. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Reklamacje dotyczące wszelkich towarów wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być składane pocztą elektroniczną - na adres: sklep@varident.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Klienta - pocztą elektroniczną - na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy wynikający z odstąpienia od umowy lub reklamacji zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji przesyłki przez obsługę Sklepu w taki sam sposób, w jaki zapłaty dokonał Klient, tj.:

 • jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową - zwrot nastąpi bezpośredni na konto karty,
 • jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew
 • w przypadku, gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym lub za pobraniem - zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem bankowym.

 

Za wyraźną zgodą Klienta zwrot poniesionych opłat może nastąpić w inny sposób niż ten,     w jakim dokonana została płatność.

Zwrot nadpłat


Nie dokonujemy zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty. Dyspozycja zwrotu nadpłaty na konto bankowe nastąpi po otrzymaniu przez nas maila wysłanego z adresu znajdującego się  w naszej bazie danych.

 

Zwrot na konto bankowe nastąpi po otrzymaniu przez Sklepu maila, wysłanego z adresu znajdującego się w bazie danych sklepu internetowego, zawierającego dyspozycję zwrotu pieniędzy pochodzących z nadpłaty. Dyspozycja musi zawierać dane do przelewu, imię nazwisko, adres i numer konta odbiorcy. Dane te muszą się pokrywać z danymi zgodnymi    w zamówieniu, w wyniku realizacji którego została wygenerowana nadpłata.

VIII. Zmiana regulaminu

 

 1. O wszystkich zmianach w Regulaminie Klient zostanie poinformowani  za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Klient, który po zapoznaniu się ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu nie akceptują go, ma możliwość zlikwidowania konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia, które zostały złożone przez Klienta przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami dotychczasowego Regulaminu.

 

 1. Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych, które przekazywane są przez Klientów mających związek z zakupami.
 2. Dane podawane przez Klientów w celu realizacji składanych przez nich zamówień mogą być udostępniane innym podmiotom w celu sfinalizowania zamówienia. Każdy Klient ma możliwość poprawienia swoich danych osobowych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U.2016.922) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zakwestionowania zgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający jest gotowy bezwzględnie podporządkować się i stosować to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu. Nie jest celem Sprzedającego narażenie interesów Klienta.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. Zakres regulaminu

 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Varident Sp. z o.o., ul Borowskiego 2, 03-475 Warszawa (zwaną poniżej Sklep)

i jej Klientami w sklepie internetowym www.sklepvarident.pl.

 

 1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.varident.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 

 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

 

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu


 1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

 1. Aby korzystać ze Sklepu konieczna jest rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.sklepvarident.pl .
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem do korzystania ze Sklepu.
 4. Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane lub zrezygnować z posiadania konta.

 

II.I. 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1 Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świdczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym w punkcie 2.1.1.2 poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy. 
2.1.1.2 Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
2.1.1.3 Przekazanie danych osobowyh jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie możliwa do zrealizowania umowa sprzedaży.
2.1.1.4 Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz pozostałe informacje, których podanie jest obowiązkiem Usługodawcy, w tym informacje o przysługujących Użytkownikowi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się w załączonej Polityce Prywatności.
2.1.1.5 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: varident@varident.pl lub też pisemnie na adres: Borowskiego 2, 03-475 Warszawa.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: varident@varident.pl lub też pisemnie na adres: Borowskiego 2, 03-475 Warszawa.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: Borowskiego 2, 03-475 Warszawa.
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: varident@varident.pl

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień, zmiany w zamówieniach

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep Varident Sp. z o.o. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (koszyka zamówień), telefonicznie, e-mailem.
 2. Zamówienia za pośrednictwem koszyka zamówień lub e-mailem można składać 24 h na dobę, za pośrednictwem telefonu w godzinach od 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży

            zamawianych towarów ze Sklepem.

 1. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Varident Sp. z o. o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości

e-mail, o której mowa powyżej.

 1. W sprawach dotyczących zamówienia Sklep kontaktuje się z Klientem telefonicznie na wskazany przy składaniu zamówienia numer telefonu lub za pośrednictwem poczty

            internetowej na adres e- mail podany przy składaniu zamówienia.

 1. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  ) wyboru zamawianych towarów,
  b.)  wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  c.) wyboru sposobu płatności.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

 

Zmiany w zamówieniach.

 

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez pocztę elektroniczną, adres email: info@sklepvarident.pl, lub telefonicznie pod numerem: +48603991433.

Zgłaszane zmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez pocztę elektroniczną, email: info@sklepvarident.pl.

 

III. Ceny, dostawa na terenie Polski, dostawa za granicę, odbiór przesyłki od operatora

Ceny

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 

 • podawane są w złotych polskich,
 • podane są zarówno ceny netto i brutto,
 • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 • cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Wyjątek stanowią kody rabatowe - w ich przypadku promocje podlegają łączeniu

 

Dostawa

 

 

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 10 dni dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia, jeśli w ofercie nie jest podane inaczej
 3. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem - w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności.

 

 1. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru w terminie, Klient jest niezwłocznie o tym fakcie informowany.

 

 1. Czas dostawy uzależniony jest od trasy kuriera.
 2. W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Sklep zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.
 3. W przypadku, gdy Sklep nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, Sklep może wypowiedzieć umowę. Wówczas Sklep powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Sklep  zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

 

 

 

 

Dostawa na terytorium RP

 

 1. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone według wyboru Klienta:
  a.) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta,
  b. ) do Punktu Odbioru,

  Dostawa poza terytorium RP
 2. Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu.

W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

 1. W przypadku zamówień zagranicznych Klient ponosi również koszty opłat celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku wysyłki towaru za granicę należy się skontaktować ze sklepem telefonicznie +48 603991433 lub mailowo sklep@varident.pl w celu ustalenia kosztów dostawy i formy wysyłki
 3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską,
 4. Sklep ma prawo odmówić realizacji Zamówienia, a Kupujący zrzeka się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, jeśli realizacja złożonego zamówienia poza teren Polski mogłaby naruszać prawo Rzeczpospolitej Polskiej, prawo Unii Europejskiej lub inne przepisy międzynarodowe obowiązujące z uwagi na właściwość miejscową Sklepu.

 

Odbiór przesyłki od operatora

 

Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.

W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody.

Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Sklep ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

 

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sklep  przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna ze Sklepem . Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania.

 

 1. Metody płatności.

 

 1. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupiony towar:

 

a.) przelewem na numer konta bankowego Raiffeisen Polbank:

b.) poprzez system płatności akceptowany przez Sklep

c.) gotówką za pobraniem u kuriera

 

 1. Od momentu złożenia zamówienia oczekujemy na płatność w terminie 3 dni roboczych.
 2. W przypadku nieuregulowania zapłaty za zamówienie, zostanie ono automatycznie anulowane.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 4. Na produkty nie ujęte w tabelach prosimy o złożenie zapytań ofertowych.

 

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

W przypadku wybranych artykułów Sklep wyłącza możliwość płatności gotówką lub za pobraniem

 

 1. Zastrzeżenie własności

 

 1. Towar pozostaje własnością Sklepu, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu jest niedopuszczalne.

 

 

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową.

 

 1. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje.

 

 • Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep telefonicznie lub w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej telefon: +48 603991433,info@sklepvarident.pl)
 • Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sklep, standardowa usługa kurierska).

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

 1. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

 1. Zwracany towar prosimy odesłać na adres Sklepu wraz z otrzymaną fakturą. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy - nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 2. Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

 

Varident Sp. z o.o.

 1. Borowskiego 2

03-475 Warszawa

 

 1. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
 2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą zakupową, paragonem lub innym dowodem zakupu, z którego jednoznacznie wynika, że nabyto towar w Varident Sp. z o.o. oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. Zwrot pieniędzy nąstąpi w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem ( patrz punkt Zwrot pieniędzy). Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami zwrotu płatności.

 

 1. Klient poniesie koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

 

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

podlegających rejestracji według Ustawy o broni i amunicji.

 

 

 

 1. Gwarancja i odpowiedzialność

 

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

 

 

 

VII. Reklamacje i zwroty

 

Reklamacje


Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
Jeśli zakupiony towar ma wady (zachodzi niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową) lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać go z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz lit. c). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sklep może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego produktu dokonano w Sklepie.

W ramach reklamacji Klient może:

 • zażądać obniżenia ceny
 • odstąpić od umowy
 • zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
 • zażądać usunięcia wady.

W przypadku pierwszej reklamacji możemy nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na pełnowartościowy.
Jeśli wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sklep zwraca pieniądze.
W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego towaru przez Klienta do Sklepu ponosi Sklep. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Reklamacje dotyczące wszelkich towarów wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być składane pocztą elektroniczną - na adres: sklep@varident.pl.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Klienta - pocztą elektroniczną - na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

Zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy wynikający z odstąpienia od umowy lub reklamacji zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji przesyłki przez obsługę Sklepu w taki sam sposób, w jaki zapłaty dokonał Klient, tj.:

 • jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową - zwrot nastąpi bezpośredni na konto karty,
 • jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew
 • w przypadku, gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym lub za pobraniem - zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem bankowym.

 

Za wyraźną zgodą Klienta zwrot poniesionych opłat może nastąpić w inny sposób niż ten,     w jakim dokonana została płatność.

Zwrot nadpłat


Nie dokonujemy zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty. Dyspozycja zwrotu nadpłaty na konto bankowe nastąpi po otrzymaniu przez nas maila wysłanego z adresu znajdującego się  w naszej bazie danych.

 

Zwrot na konto bankowe nastąpi po otrzymaniu przez Sklepu maila, wysłanego z adresu znajdującego się w bazie danych sklepu internetowego, zawierającego dyspozycję zwrotu pieniędzy pochodzących z nadpłaty. Dyspozycja musi zawierać dane do przelewu, imię nazwisko, adres i numer konta odbiorcy. Dane te muszą się pokrywać z danymi zgodnymi    w zamówieniu, w wyniku realizacji którego została wygenerowana nadpłata.

VIII. Zmiana regulaminu

 

 1. O wszystkich zmianach w Regulaminie Klient zostanie poinformowani  za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Klient, który po zapoznaniu się ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu nie akceptują go, ma możliwość zlikwidowania konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia, które zostały złożone przez Klienta przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami dotychczasowego Regulaminu.

 

 1. Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych, które przekazywane są przez Klientów mających związek z zakupami.
 2. Dane podawane przez Klientów w celu realizacji składanych przez nich zamówień mogą być udostępniane innym podmiotom w celu sfinalizowania zamówienia. Każdy Klient ma możliwość poprawienia swoich danych osobowych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U.2016.922) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zakwestionowania zgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający jest gotowy bezwzględnie podporządkować się i stosować to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu. Nie jest celem Sprzedającego narażenie interesów Klienta.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.