• Przetwarzanie danych osobowych

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Varident Sp. z o.o.

Ten dokument zawiera informacje ma temat zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Varident Sp. z o.o.. Z poniższego tekstu dowie się Pani/Pan m.in. dla jakich celów Varident Sp. z o.o przetwarza lub będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe. Dowie się Pani/Pan, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych, a także z jakich praw może Pani/Pan skorzystać w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych –dalej RODO

 

Administrator

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Varident Sp. z o.o.
 • adres: ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa
 • telefon: +403991433
 • e-mail: varident@varident.pl
 1. Varident Sp. z o.o.– jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.

 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Varident Sp. z o.o. gwarantuje, że będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Jeżeli Varident Sp. z o.o. będzie chciał przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostanie wtedy Pani/Pan odrębnie poinformowana/y o tym nowym celu.

 

Cel:

 1. zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy. Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową.
 2. Marketing produktów oferowanych przez Varident Sp. z o.o.,w szczególności realizowany poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

 

 1. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze

 

 

Skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe?

Varident Sp. z o. o.  przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana np. dane podane przez Panią/Pana na formularzach, w czasie rozmowy telefonicznej lub poprzez email.

 

Jakie kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Panią/Pana z Varident Sp. z o.o relacji, Varident może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana :

 

 1. a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 2. b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 3. c) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL),

 

 

Komu Pani/Pana dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Varident Sp. z o.o. pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Varident Sp. z o.o. odbiorcom poza strukturą Varident Sp. z o.o.. Zawsze w takiej sytuacji Varident Sp. z o.o. dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Varident Sp. z o.o., jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

 1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, MSWiA
 2. podmioty, którym Varident Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, biuro rachunkowe, partnerów handlowych
 3. podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 4. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

 

 

Prawa konsumenta

Każdy ma prawo żądania od Varident Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Varident Sp. z o.o.. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w regulaminie i zakładce Polityka prywatności na www.varident.pl